Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Organizacija Crvenog križa Grada Vrbovsko osnovana je 15. srpnja 1958. godine. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

Ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), Statutom Hrvatskog Crvenog križa, Statutom Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije (DCK PGŽ) te Statutom Gradskog društva Crvenog križa Vrbovsko (GDCK Vrbovsko). Osnovni ciljevi Društva su:

1. ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.

2. doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana

3. poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

STATUT GDCK VRBOVSKO

STATUT DCK PGŽ

STATUT HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

ETIČKI KODEKS HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

ZAKON O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU